Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41

„Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja

väljaspool äriruume sõlmitud lepingust

taganemise avalduse tüüpvormi ja

taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

Lisa 1

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

(täitke vabas vormis e-kirjas kasutades vajaminevaid punkte avalduse tegemisel üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

— Kellele: „[ettevõtja kannab siia oma nime, aadressi ning olemasolu korral faksinumbri ja e-posti aadressi]”

— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*) — Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)

— Tarbija nimi / tarbijate nimed

— Tarbija aadress / tarbijate aadressid

— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)

— Kuupäev

 

 

(*) Mittevajalik vahele jätta