ELEXIR SUPERFOODS PRIVAATSUSTINGIMUSED

ELEXIR Superfoods on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on ELEXIR Superfoodsil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on ELEXIR Superfoodsil Isikuandmeid. 1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab ELEXIR Superfoodsi isikuandmete töötlemise põhimõtted. 1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. 1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. 1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada ELEXIR Superfoodsi teenuseid. 1.6. Leping on ELEXIR Superfoodsi ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping. 1.7. Veebileht https://elexir.ee on ELEXIR Superfoodsi veebileht. 1.8. Külastaja on isik, kes kasutab ELEXIR Superfoodsi veebilehte. 1.9. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik. 1.10. Teenused on igasugused ELEXIR Superfoodsi poolt pakutavad teenused ja tooted. 1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse. 1.12. ELEXIR Superfoodsi Andmekaitseametnik on isik, kes järgib ELEXIR Superfoodsis isikuandmete töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta. 1.13. Müügikanalid on ELEXIR Superfoodsi poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal. 1.14. Tooteportfell on ELEXIR Superfoodsi erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt elexir.ee. Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

2. ÜLDSÄTTED

2.1.ELEXIR Superfoods on juriidiline isik Eclat OÜ, registrikoodiga 11887785, asukohaga Kase tn 5, Räpina 64506 2.2. Isikuandmeid võib ELEXIR Superfoods töödelda: 2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid; 2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi; 2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse. 2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik ELEXIR Superfoodsi töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude ELEXIR Superfoodsi valduses olevate Isikuandmetega. 2.3.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

3. PÕHIMÕTTED

3.1.ELEXIR Superfoods lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest. 3.2.ELEXIR Superfoodsi eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele. 3.3.ELEXIR Superfoodsi kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: 3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek; 3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse. 3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev. 3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks. 3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui ELEXIR Superfoods soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib ELEXIR Superfoods andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on ELEXIR Superfoods saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab ELEXIR Superfoods vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. 3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1.ELEXIR Superfoods kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid: 4.1.1. Andmesubjekti poolt ELEXIR Superfoodsile avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, telefoninumber); 4.1.2. Andmesubjekti ja ELEXIR Superfoods tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed; 4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias); 4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt e-poest ostmisel); 4.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg); 4.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed; 4.1.7.ELEXIR Superfoodsi poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. ELEXIR Superfoods töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. 5.2. Nõusoleku alusel töötleb ELEXIR Superfoods isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub ELEXIR Superfoods põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel. 5.3. Õigustatud huvi tähendab ELEXIR Superfoodsi huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel töötleb ELEXIR Superfoods Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et ELEXIR Superfoodsil on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel: 5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks; 5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi; 5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. ELEXIR Superfoods kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks (Mouseflow, Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Mailchimp jne); 5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine; 5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel; 5.3.6. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed; 5.3.7. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. 5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleb ELEXIR Superfoods Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. 5.5. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab ELEXIR Superfoods hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust.

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1.ELEXIR Superfoods teeb koostööd isikutega, kellele ELEXIR Superfoods võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid. 6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et: 6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik; 6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt ELEXIR Superfoodsi juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1.ELEXIR Superfoods säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt ELEXIR Superfoodsi poolt selleks kehtestatud korrale. 7.2.ELEXIR Superfoods on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise. 7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab ELEXIR Superfoods tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib ELEXIR Superfoods kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1.ELEXIR Superfoodsi Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele. 8.2.ELEXIR Superfoods ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest. 8.3. Juhul kui ELEXIR Superfoods saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb ELEXIR Superfoods endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused: 9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada ELEXIR Superfoodsile oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta. 9.1.2.ELEXIR Superfoodsile antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt. 9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused: 9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta. 9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale. 9.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. 9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel. 9.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist. 9.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Õiguste teostamine: 10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda ELEXIR Superfoodsi poole e-posti teel [email protected]. 10.2. Kaebuste esitamine: 10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusegaELEXIR Superfoodsi poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi. 10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

11.1.ELEXIR Superfoods võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda. 11.2.ELEXIR Superfoods kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks. 11.3.ELEXIR Superfoods kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad ELEXIR Superfoodsi partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist ELEXIR Superfoods ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest 11.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. 11.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

12.1.ELEXIR Superfoodsi Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest: 12.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused; 12.1.2. Tulevikus lisanduva võimaluse isiku e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta ELEXIR Superfoodsis olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi; 12.1.3.ELEXIR Superfoodsi organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida ELEXIR Superfoods rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena. 12.1.4. All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida ELEXIR Superfoods kasutab.

13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

13.1.ELEXIR Superfoodsi Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed: 13.1.1.ELEXIR Superfoodsiga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil [email protected]

14. MUUD TINGIMUSED

14.1.ELEXIR Superfoodsil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitabELEXIR Superfoods Andmesubjekte elexir.ee koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama ELEXIR Superfoodsi veebilehte elexir.ee, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.